VIASAT3 Facebook Page – Star Wars Játék Hivatalos Szabályzat

A Játék menete
A VIASAT3 Facebook oldal a VIASAT3 Facebook - Star Wars játék (továbbiakban: Játék) időtartama alatt (lásd A Játék időtartama) a Résztvevőknek a VIASAT3 Facebook oldal számára kell privát üzenetben elküldeniük a VIASAT3 televíziós csatornán vetített Star Wars filmek alatt, 2018. október 13., 20., 21., 27., illetve november 3, és 10. napján megjelenő feladványok megfejtéseit. A heti feladványokat a Résztvevőknek az adott hét vasárnapjának 24:00-ig kell beküldeniük a VIASAT3 Facebook oldal részére. A VIASAT3 Facebook oldalnak a Játék időtartama alatt az adott héten helyes megfejtéseket küldő Résztvevők közül sorsolással választjuk ki a nyertest. A Játék végén 2018. november 11.-én a Játék Időtartama alatt helyes és érvényes megfejtést beküldő összes Résztvevő között véletlenszerű sorsolással választjuk ki a fődíj nyertesét.
A Játék időtartama
A Játék 2018. október 13-án 21:00 perckor indul, és 2018. november 11-én 0:00 perckor ér véget.
Nyeremény
Heti 1 (egy) darab, összesen 6 (hat) darab Darth Vader dizájnlámpa, valamint fődíjként 1 (egy) darab Lego 75105 Millenium Falcon™ kerül kisorsolásra a Résztvevők között oly módon, hogy a Játék időtartama alatt a fentebb részletezett módon elküldött helyes válaszok adói közül a Szervező sorsolással választja ki a nyerteseket;
Szabályzat
A Sony Pictures Television Central Europe Kft. (továbbiakban: Szervező vagy SPT) a Játék időtartama szerint elindítja a Játékot. A Szervező Játékában való részvétellel Ön kijelenti és vállalja, hogy megértette és egyetért a Hivatalos Szabályzatban foglaltakkal, és beleegyezik, hogy az SPT bármilyen döntését magára kötelezőnek ismeri el, ideértve ezen Hivatalos Szabályok bármilyen értelmezését is.
1. A résztvevőknek állampolgársággal vagy nyilvántartott lakóhellyel kell rendelkezniük abban az országban, ahol a Játék zajlik és a VIASAT3 televíziós csatorna fogható, azaz Magyarországon.
2. Résztvevők/ nyertesek csak olyan személyek lehetnek, akik 2018. október 13-ig betöltötték 18. életévüket.
3. A Játék során hetente egy kvízkérdés jelenik meg a VIASAT3 televíziós csatornán sugárzott Star Wars filmek közben. A nyertesek azon résztvevők csoportjából kerülnek ki, akik a Játékhoz kapcsolódó Facebook oldal számára privát üzenetben helyes választ adnak és a Játék időtartama alatt a VIASAT3 Facebook oldalt lájkolják. A nyeremények elosztása a Nyeremények pontban meghatározottak szerint történik.
4. A díjak nyerteseit a Szervező a VIASAT3 Facebook oldalon keresztül értesíti nyereményük birtokba vételéről.
5. Minden résztvevő beleegyezik, hogy a nyertesek közé kerülése esetén nevét közzé tegyük a VIASAT3 Facebook oldalon, mint díjnyertes játékost. A Játékban való részvétellel a játékosok automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy nevüket a Játékhoz kapcsolódó anyagokon a Szervező nyilvánosságra hozza, és egyéb promóciós célokra felhasználja.
6. Az SPT, a Sony Overseas SA és ezek részlegeinek, társvállalatainak és leányvállalatainak munkavállalói, ügynökei és támogatói (ideértve ezek közvetlen családtagjait), valamint mindazok, akik kapcsolatban állnak a Játékkal, nem vehetnek részt a Játékban.
7. Semmilyen vásárlás nem szükséges. A nevezések költségeit illetően, a felelősség a résztvevőket terheli ideértve az esetleges adókat is.
8. A nyeremény nem átruházható, és nem váltható készpénzre sem.
9. A Szervező fenntartja a Játék meghosszabbításának, elhalasztásának vagy törlésének jogait, valamint jogában áll a Hivatalos Szabályzat bejelentés nélküli módosítása. A Hivatalos Szabályzatban történő kiegészítések és módosítások elérhetők lesznek a VIASAT3 Facebook oldalon.
10. Az SPT-t és ügynökeit, társvállalatait és/vagy képviselőit semmilyen felelősség nem terheli a nevezések elvesztéséért, amennyiben azt a telefonvonalak vagy rendszerek vagy az internet szolgáltatók által okozott bármilyen probléma okozza, illetőleg amennyiben a telefon vagy internet szolgáltatás késései, megszakadása, hibája vagy túlterheltsége folytán a nevezés a határidő lejártát követően érkezik meg. Ugyanez vonatkozik az elveszett, ellopott, rossz címre küldött, rossz helyre érkezett nevezésekre, valamint azokra, amelyeknek postai költségét nem fizették meg. A nevezés érvénytelen, amennyiben olvashatatlan, pontatlan, hiányos, sérült, megcsonkított, megmásított, meghamisított, géppel reprodukált, bármilyen módon szabálytalan vagy egyébként nem felel meg ezen Hivatalos Szabályoknak.
11. A Játékban való részvétellel, kivéve ahol ezt az alkalmazandó kógens jogszabályok tiltják, minden résztvevő a Hivatalos Szabályzat ezen bekezdése értelmében felruházza az SPT-t, annak társvállalatait, jogutódait, engedélyeseit, engedményeseit és az SPT által felhatalmazottakat azzal az örökös, térítésmentes, jogdíj-fizetés mentes, átruházható, teljes egészében tovább engedélyezhető, a világ egész területére vonatkozó, visszavonhatatlan, nem kizárólagos joggal és engedéllyel, hogy a nevezést, a résztvevő nevét, arcképét, képét, fényképét, hangját, előadását, küldeményét, aláírását, árnyképét, hangokat és/vagy életrajzi adatot amely ezekben és/vagy a résztvevő nevezéséhez társuló regisztrációs információban található, bármilyen médiában bármilyen formában, technológia vagy tartalom átviteli mechanizmus útján, amely a tudomány állása szerint ismert vagy a későbbiekben feltalált, bármilyen célból, (beleértve, korlátozás nélkül, a Játékkal, annak adminisztrációjával, az elbírálással, reklámozással és/vagy népszerűsítésével kapcsolatos célokat, és a promócióval, reklámozással, népszerűsítéssel kapcsolatos és/vagy az SPT Közép Európai Irodája általi más hasznosítást,) használja, átalakítsa, lefordítsa, reprodukálja, szerkessze, módosítsa, leszármaztatott műveket készítsen belőle, összekapcsolja más művekkel, közzé tegye, továbbítsa, előadja, megjelenítse, megjelentesse, közölje, közölje a nyilvánossággal, sugározza, új formátumba alakítsa, hozzáférhetővé tegye, terjessze, szétossza és /vagy egyébként hallás utáni és/vagy vizuális úton hasznosítsa (a fentiek közül bármelyikre illetőleg módozatok közül többre egységesen a “Használat” hivatkozás vonatkozik) további beleegyezés vagy további megfontolás szükségessége nélkül.
12. A nyertest az Facebook Oldal Adminisztrátora (VIASAT3 néven) tájékoztatja a VIASAT3 Facebook oldalon. Minden nyertesnek haladéktalanul vissza kell igazolnia
a díj átvételére vonatkozó szándékát Facebook üzeneten keresztül, melyben meg kell adnia postacímét, ahová a nyereményt postázhatjuk. Amennyiben a Szervező nem kap választ a nyertestől két (2) munkanapon belül onnantól számítva, hogy az első kapcsolatfelvétel az Adminisztrátor kezdeményezésére megtörtént, a nyertest kizárjuk a Játékból, kivéve, ha ez az időtartam meghosszabbodik a helyi jog vagy az SPT saját döntésének értelmében. Amennyiben egy nyertes ezért vagy más okból, például, mert alkalmatlannak találták, vagy mert nem tartotta be ezeket a Hivatalos Szabályokat, kizárásra kerül, a soron következő, arra jogosult résztvevő kapja meg a díjat. Ez addig ismétlődik, amíg az összes díjkiosztásra nem kerül. Abban az esetben, ha egy díj átvételére senki nem jelentkezik, egy második díjkiosztás kerül megrendezésre, amelyet megelőz ugyanaz a kiválasztási eljárás, amely a korábbi díjkiosztásnál a díjazás menete kapcsán már említésre került. Az SPT és ügynökei, társvállalatai és/vagy képviselői minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy értesítsék a nyerteseket, ugyanakkor semmilyen felelősség nem terheli őket, ha a nyerteseket nem lehet elérni telefonon, e-mail útján, hagyományos postai úton vagy a Facebook korlátozott kommunikációs lehetőségein keresztül a két (2) napos időszak végéig. A nyertesek személye nem válik hivatalossá ameddig a nevezést nem hitelesítették. Az SPT minden döntése végleges és visszavonhatatlan
13. A Szervező fenntartja a jogot, hogy diszkvalifikálja és/vagy kizárja a Játékból azokat a játékosokat, akik a Hivatalos Szabályzatban foglaltakat közvetlenül vagy közvetetten megváltoztatták, áthágták, nem feleltek meg szabályainak, és/vagy azokat is, akik tetteikkel vagy tétlenségükkel a Szervező véleménye szerint ártanak, kárt okoznak a Szervezők és/vagy a Játék nevének, arculatának és hírnevének, vagy rossz színben tűntetik fel azokat
14. A játékosok ezúton lemondanak arról a jogukról, hogy a Játékkal vagy a Hivatalos Szabályzattal kapcsolatos vagy azokat érintő bármely – akár szerződéses, akár szerződésen kívüli – esetben, a Játék során vagy azzal kapcsolatosan felmerülő követelésüket bírósági úton rendezzék.
15. Minden résztvevő teljes mértékben felmenti és mentesíti az SPT-t és részlegeit, társvállalatait, leányvállalatait, igazgatóit, tisztségviselőit, munkavállalóit és ügynökeit, ideértve korlátozás nélkül a Sony Corporation, a Sony Corporation of America, a Sony Pictures Entertainment Inc., a CPT Holdings, Inc. vállalatokat és ezek saját leányvállalatait, társvállalatait, munkavállalóit, ügynökségeit és fióktelepeit, úgyszintén a Játék minden esetleges támogatóját és mindenki mást, aki kapcsolatban áll a Játék kidolgozásával és lebonyolításával (együttesen: a „Felmentett Felek”) mindennemű jogi igény, kár, veszteség, követelés, kereseti jogalap, eljárás, költség és/vagy felelősség alól, amely (i) a résztvevő nevezésének, a Játékban való részvételének, részvételi kísérletének vagy részvételi képessége hiányának; (ii) a nevezésnek és/vagy bármilyen beadványnak (és/vagy bármely része); a Felmentett Felek által történő Használatának (iii) a résztvevő azon mulasztásának, hogy betartsa bármely vagy több rendelkezését a Hivatalos Szabályoknak vagy bármilyen egyéb alkalmazandó jogszabálynak vagy előírásnak; (iv) a résztvevő általi bármilyen személy vagy szervezet nevének, arcképének, hangjának, munka során előállított termékének, márkanevének, védjegyének, logójának jogosulatlan használatának, ahol ez alkalmazandó; (v) bármilyen jótállás, képviselet (ideértve korlátozás nélkül bármilyen megfelelőséggel kapcsolatos képviseletet) vagy bármilyen, a résztvevő által készített, a Játékkal kapcsolatos szerződés megszegésének vagy állítólagos megszegésének; (vi) az esetleges nyeremény elfogadásának és/vagy használatának; (vii) bármilyen jogosultságnak vagy előnynek amivel a résztvevő ruházta fel az SPT-t a Játékkal kapcsolatban; és/vagy (viii) a résztvevő hanyagságának, szándékos
rosszhiszemű magatartásának, bármely alkalmazandó jogszabály vagy előírás vagy ezen hivatalos szabályok megsértésének, vagy a résztvevő által mások szellemi tulajdonának, személyiségi jogainak, jó hírnévhez való jogának vagy más jogának megsértésének eredménye, ezekkel kapcsolatos vagy ezekből adódik vagy azt állítják, hogy ezekből adódott, ezt eredményezi vagy ezekkel kapcsolatban áll.
16. A Játék érvénytelen ott, ahol megrendezése jogszabályba ütközik. Minden vonatkozó országos és helyi területi hatályú joganyag alkalmazandó.
17. A Játékkal kapcsolatos kérdéseit vagy észrevételeit a következő címre küldje:
Sony Pictures Television Central Europe Kft. 1133 Budapest, Váci út 76., Hungary

Kövess minket