Visszaélés-bejelentési Szabályzat / Fraud Reporting Policy

Visszaélés-bejelentési Szabályzat

I. Általános információ

Az Országgyűlés Magyarország korrupció
elleni fellépésével összhangban vállalt
nemzetközi jogi és európai uniós jogi
kötelezettségeire figyelemmel, biztosítva a
Bejelentők minél teljesebb védelme
érdekében szükséges intézkedéseket, a
Bejelentések jelentőségét a
magánszektorban is elismerve megalkotta
a panaszokról, a közérdekű
bejelentésekről, valamint a visszaélések
bejelentésével összefüggő szabályokról
szóló 2023. évi XXV. törvényt (a
továbbiakban: Panasztörvény), ezzel a CEE
Thematics Kft. (a továbbiakban: Társaság)
számára is kötelezővé téve belső
visszaélés-bejelentési rendszer
(továbbiakban: Visszaélés-bejelentési
rendszer) létrehozását és működtetését.

II. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat létrehozatalának célja, hogy
lehetővé tegye valamennyi érintett részére a
valós visszaélések jogszerű bejelentését és
azok kivizsgálását, valamint lehetőséget
biztosítson a Társaság által foglalkoztatott,
illetve a Társasággal szerződéses kapcsolatban
álló személyek számára, hogy az esetleges
visszaélésekkel kapcsolatos aggályaikat
felvessék, és e körben visszajelzést kapjanak a
megtett intézkedésekről. A Szabályzat
deklarált célja, hogy biztosítsa a Bejelentő
védelmét a jogszerűen tett Bejelentések
során.
A belső Visszaélés-bejelentési rendszerben
jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett
cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb
visszaélésre vonatkozó információt lehet
bejelenteni.
A jelen Szabályzat rendezi a Bejelentés
valamennyi szabályát, a bejelentés-védelmi
rendszer működését, biztosítja a bejelentő
védelmét és a bármely hátrányos
megkülönböztetés nélküli eljárást.

III. Fogalmak

1) Panasz: A panasz olyan kérelem, amely
egyéni jog- vagy érdeksérelem
megszüntetésére irányul, és elintézése
nem tartozik más – így különösen
bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya
alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat;
2) Közérdekű bejelentés: A közérdekű
bejelentés olyan körülményre hívja fel a
figyelmet, amelynek orvoslása vagy
megszüntetése a közösség vagy az
egész társadalom érdekét szolgálja. A
közérdekű bejelentés javaslatot is
tartalmazhat;
3) Bejelentés: Panaszt vagy Közérdekű
bejelentés tartalmazó szóbeli vagy
írásos közlés, amelyet bejelentő
személy a Visszaélés-bejelentési
rendszerben a címzetthez eljuttat;
4) Bejelentő: az a személy, aki Bejelentést
a Visszaélés-bejelentési rendszerben
megteszi;
5) Bejelentésben érintett személy: a
bejelentésben érintett természetes
személy, illetve jogi személy;
6) Foglalkoztatásra irányuló jogviszony:
minden olyan jogviszony, amelyben a
foglalkoztatott a foglalkoztató részére
és annak irányítása alatt ellenérték
fejében tevékenységet végez vagy
önmaga foglalkoztatását végzi.
7) Foglalkoztató: aki természetes
személyt foglalkoztatásra irányuló
jogviszony keretében foglalkoztat.
8) Foglalkoztatott: az a természetes
személy, aki a Foglalkoztató számára és
annak irányítása alatt Foglalkoztatásra
irányuló jogviszony keretében,
ellenérték fejében tevékenységet
végez, vagy önmaga foglalkoztatását
végzi.
9) Jóhiszeműség: a Bejelentés
jóhiszeműnek minősül, ha a Bejelentés

tisztességes szándékkal történik, nem
pedig azzal a céllal, hogy egy
személynek vagy szervezetnek kárt
okozzon.
10) Szabályzat: a jelen Visszaélésbejelentési
szabályzat.

IV. A visszaélés-bejelentési rendszer

A Visszaélés-bejelentési rendszert a
Panasztörvény 19.§ (1) -ben foglaltaknak
megfelelően a Társaságnál kijelölt Jog és
Compliance Osztály működteti az alábbi
elérhetőségen:
E-mail: compliance_fraudreporting@antennaentertainment.
com

V. Ki tehet Bejelentést?

A belső Visszaélés-bejelentési rendszerben
jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett
cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb
visszaélésre vonatkozó információt lehet
bejelenteni.
Bejelentést tehet:
a) a Társaság által Foglalkoztatott;
b) az a Foglalkoztatott, akinek a Társaságnál
fennálló Foglalkoztatásra irányuló
jogviszonya megszűnt;
c) a Társasággal Foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy,
aki esetében e jogviszony létesítésére
vonatkozó eljárás megkezdődött;
d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a
Társasággal szerződéses kapcsolatban áll;
e) a Társaságban tulajdonosi részesedéssel
rendelkező személy, valamint a Társaság
ügyvezetéséhez tartozó személy;
f) a Társasággal szerződéses kapcsolat
létesítésére vonatkozó eljárást 
megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló

vagy szerződéses kapcsolatban állt
vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve
megbízott felügyelete és irányítása alatt
álló személy;
g) a Társaságnál tevékenységet végző
gyakornok és önkéntes;
h) a Társasággal a d), e) vagy g) pont szerinti
jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot
létesíteni kívánó olyan személy, aki
esetében e jogviszony vagy szerződéses
kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás
megkezdődött, és
i) az a személy, akinek a d), e) vagy g) pont
szerinti jogviszonya vagy szerződéses
kapcsolata a Társasággal megszűnt.

VI. A Bejelentés módjai

A Bejelentést szóban vagy elektronikus úton, email
útján írásban lehet megtenni. A szóbeli
Bejelentést személyesen lehet megtenni,
előzetes időpontegyeztetést követően a
Társaság székhelyén (1133 Budapest, Váci út 76.
5. emelet) van mód munkanapokon.
Ha a Bejelentő személyesen teszi meg a
Bejelentését, a belső Visszaélés-bejelentési
rendszer működtetője a szóbeli Bejelentést a
személyes adatok védelmére vonatkozó
előírások szerint megtett tájékoztatást követően
a) tartós és visszakereshető formában rögzíti,
vagy
b) írásba foglalja és – annak ellenőrzésére,
helyesbítésére, aláírással történő elfogadására
vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a
Bejelentő számára másodpéldányban átadja.
A belső Visszaélés-bejelentési rendszer
működtetője a szóbeli Bejelentés írásba foglalása
során teljes és pontos jegyzőkönyvet készít.

Szóbeli Bejelentés esetén a belső Visszaélésbejelentési
rendszer működtetője felhívja a
Bejelentő figyelmét a rosszhiszemű Bejelentés
következményeire, a Bejelentés kivizsgálására
irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy
személyazonosságát – ha az annak
megállapításához szükséges adatokat megadja –
a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan
kezeli.
A belső Visszaélés-bejelentési rendszer
működtetője a belső Visszaélés-bejelentési
rendszerben tett írásbeli Bejelentés
kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül a
bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a
Bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a
Bejelentő részére általános tájékoztatást kell
nyújtani a Panasztörvény szerinti eljárási és
adatkezelési szabályokról.
A Társaság nem tud felelősséget vállalni azon
ügyek kivizsgálásának elmaradásáért, amely
elektronikus Bejelentéseket automatikusan
működő védelmi szoftverek (víruskereső,
spamszűrő) tevékenységének eredményeként
vagy egyéb technikai ok miatt nem jut el a
címzett e-mailcímre.

VI.1 A Bejelentés kivizsgálása

A belső Visszaélés-bejelentési rendszer
működtetője a Bejelentésben foglaltakat a
körülmények által lehetővé tett legrövidebb
időn belül, de legfeljebb a Bejelentés
beérkezésétől számított 30 (harminc) napon
belül kivizsgálja. Jelen határidőt különösen
indokolt esetben, a Bejelentő egyidejű
tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani.
A Bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás
várható időpontjáról és a kivizsgálás
meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni.
A Bejelentés kivizsgálásának határideje a
meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a
3 (három) hónapot.
A Bejelentés kivizsgálása során a belső
Visszaélés-bejelentési rendszer működtetője
kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek
keretében a Bejelentés kiegészítésére,
pontosítására, a tényállás tisztázására,
valamint további információk rendelkezésre

bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.
A Bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha
a) a Bejelentést azonosíthatatlan
bejelentő tette meg;
b) a Bejelentést nem a jelen Szabályzat
szerint erre jogosult személy tette
meg;
c) a Bejelentés ugyanazon bejelentő által
tett ismételt, a korábbi Bejelentéssel
azonos tartalmú Bejelentés, illetve
d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek
sérelme a Bejelentésben Érintett
Személy jogainak a Bejelentés
kivizsgálásából eredő korlátozásával
nem állna arányban.
A belső Visszaélés-bejelentési rendszer
működtetője a Bejelentés kivizsgálásáról vagy
annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a
Bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a
megtett vagy tervezett intézkedésekről a
Bejelentőt írásban tájékoztatja. Az írásbeli
tájékoztatás mellőzhető, ha a belső Visszaélésbejelentési
rendszer működtetője a bejelentőt
szóban tájékoztatta, aki a szóbeli tájékoztatást
tudomásul vette.
A belső Visszaélés-bejelentési rendszer
működtetője igény esetén világos információt
nyújt a jelen Szabályzatban foglalt rendszer
működésére vonatkozóan.

VII. Adatkezelési rendelkezések

1) A Visszaélés-bejelentési rendszer
keretei között
a) a Bejelentőnek,
b) annak a személynek, akinek a
magatartása vagy mulasztása a
Bejelentésre okot adott, és

c) annak a személynek, aki a
Bejelentésben foglaltakról érdemi
információval rendelkezhet,
a Bejelentés kivizsgálásához
elengedhetetlenül szükséges
személyes adatai kizárólag a
Bejelentés kivizsgálása és a
Bejelentés tárgyát képező
magatartás orvoslása vagy
megszüntetése céljából kezelhetők.
2) A Visszaélés-bejelentési rendszer
keretei között kezelt adatok közül
haladéktalanul törölni kell a VII.1.
pont hatálya alá nem tartozó
személyes adatokat.
3) A Bejelentő személyes adatai – a
nyilvánvalóan rosszhiszemű,
valótlan adatokat, információkat
közlő Bejelentő adatainak
kivételével – csak a Bejelentés
alapján kezdeményezett eljárás
lefolytatására hatáskörrel
rendelkező állami szerv vagy
hatóság részére adhatók át, ha
ezen állami szerv vagy hatóság az
adatok kezelésére törvény alapján
jogosult, vagy az adatai
továbbításához a Bejelentő
hozzájárult. A Bejelentő személyes
adatai kifejezett hozzájárulása
nélkül nem hozhatók
nyilvánosságra.
4) Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a
Bejelentő rosszhiszeműen, valótlan
adatot vagy információt közölt és
a) ezzel összefüggésben
bűncselekmény vagy
szabálysértés elkövetésére
utaló körülmény merül fel, a
Bejelentő személyes adatait
az eljárás lefolytatására
jogosult állami szerv,
hatóság vagy személy
részére át kell adni,
b) megalapozottan

valószínűsíthető, hogy
másnak jogellenes kárt vagy
egyéb jogsérelmet okozott,
személyes adatait az eljárás
kezdeményezésére, illetve
lefolytatására jogosult
állami szerv, hatóság vagy
személy kérelmére át kell
adni.
5) Ha a Bejelentés természetes
személyre vonatkozik, az e
természetes személyt megillető, a
személyes adatok védelmére
vonatkozó előírások szerinti, a
tájékoztatáshoz és hozzáféréshez
való joga gyakorlása során a
Bejelentő személyes adatai nem
tehetők megismerhetővé a
tájékoztatást kérő személy
számára.
6) A Visszaélés-bejelentési rendszer
keretei között kezelt adatok
harmadik országba vagy
nemzetközi szervezet részére
történő továbbítására kizárólag a
továbbítás címzettje által tett, a
Bejelentésre vonatkozó, a
Panasztörvényben foglalt
szabályok betartására irányuló jogi
kötelezettségvállalás esetén és a
személyes adatok védelmére
vonatkozó előírások
figyelembevételével kerülhet sor.
7) A személyazonosságát felfedő
Bejelentő, a Bejelentésben érintett
személy, illetőleg az a személy, aki
a Bejelentésben foglaltakról
érdemi információval
rendelkezhet, személyes adatait az
erre jogosultakon kívül más nem
ismerheti meg. A Bejelentést
kivizsgáló személyek a vizsgálat
lezárásáig vagy a vizsgálat
eredményeképpen történő
formális felelősségre vonás
kezdeményezéséig a Bejelentés
tartalmára és a Bejelentésben

érintett személyre vonatkozó
információkat – a Bejelentésben
érintett személy tájékoztatásán túl
– a Társaság más szervezeti
egységével vagy munkatársával a
vizsgálat lefolytatásához feltétlenül
szükséges mértékben oszthatják
meg.
8) A Bejelentésben érintett személyt
és azt a személyt, aki a
Bejelentésben foglaltakról érdemi
információval rendelkezhet, a
vizsgálat megkezdésekor
részletesen tájékoztatni kell a
Bejelentésről, a személyes adatai
védelmével kapcsolatban őt
megillető jogairól, valamint az
adatai kezelésére vonatkozó
szabályokról. A tisztességes eljárás
követelményének megfelelően
biztosítani kell, hogy a
Bejelentésben érintett, illetőleg a
Bejelentésben foglaltakról érdemi
információval rendelkező személy
a Bejelentéssel kapcsolatos
álláspontját jogi képviselője útján is
kifejtse, és azt bizonyítékokkal
támassza alá. A Bejelentésben
érintett illetőleg a Bejelentésben
foglaltakról érdemi információval
rendelkező személy
tájékoztatására kivételesen,
indokolt esetben később is sor
kerülhet, ha az azonnali
tájékoztatás meghiúsítaná a
Bejelentés kivizsgálását.

VIII. A Bejelentők védelme

1) Minden, a Bejelentő számára hátrányos
intézkedés,
a) amelyre a Bejelentés jogszerű
megtétele miatt kerül sor és
b) amelyet a V. fejezetben
meghatározott jogviszonnyal vagy
kapcsolattal összefüggésben

valósítanak meg, jogellenesnek
minősül akkor is, ha egyébként
jogszerű lenne.
2) Hátrányos intézkedésnek minősül a
Bejelentő számára hátrányos
cselekmény vagy mulasztás, különösen
a) a felfüggesztés, a csoportos
létszámcsökkentés, a felmondás
vagy ezekkel egyenértékű
intézkedések;
b) a lefokozás vagy az előléptetés
megtagadása,
c) a munkaköri feladatok átruházása,
a munkavégzés helyének
megváltoztatása, a bércsökkentés,
a munkaidő megváltoztatása;
d) a képzés megtagadása;
e) a negatív teljesítményértékelés
vagy munkareferencia;
f) a Foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyára vonatkozó törvény
szerinti bármely hátrányos
jogkövetkezmény – így különösen
fegyelmi intézkedés, megrovás,
pénzügyi szankció – alkalmazása;
g) a kényszerítés, a megfélemlítés, a
zaklatás vagy a kiközösítés;
h) a hátrányos megkülönböztetés,
hátrányos vagy tisztességtelen
bánásmód;
i) a határozott idejű Foglalkoztatásra
irányuló jogviszony határozatlan
idejűvé átalakításának
elmulasztása, ha a Foglalkoztatott
jogszerű elvárása az volt, hogy
Foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyát határozatlan idejűvé
változtatják;

j) a határozott idejű munkaszerződés
megújításának elmulasztása vagy
annak idő előtti megszüntetése;
k) a károkozás, amely magában
foglalja a személy jóhírnevének
megsértését vagy a pénzügyi
veszteséget, beleértve az üzleti
lehetőség elvesztését és a
bevételkiesést is;
l) az olyan intézkedés, amelynek
eredményeképpen okkal
következik, hogy az adott személy a
jövőben Foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyt a Foglalkoztatásra
irányuló jogviszonya szerinti
ágazatban nem létesíthet;
m) az egészségügyi alkalmassággal
összefüggő vizsgálat előírása;
n) az áru- vagy szolgáltatási szerződés
idő előtti megszüntetése vagy
felmondása, és
o) az engedély visszavonása.
3) A VIII.2. pont szerinti hátrányos
intézkedéssel összefüggő hatósági
vagy bírósági eljárás során – ha a
Bejelentő a Bejelentés
megtételének jogszerűségét
bizonyítja –
a) vélelmezni kell, hogy a hátrányos
intézkedésre a Bejelentés jogszerű
megtétele miatt került sor, és
b) a hátrányos intézkedést hozó
személyt terheli annak bizonyítása,
hogy a hátrányos intézkedés
megtételére alapos indokkal és
nem a Bejelentés jogszerű
megtétele miatt került sor.
4) A Bejelentés jogszerű megtétele esetén
a Bejelentő nem tekinthető a törvény

által védett titok nyilvánosságra
hozatalával összefüggő korlátozást vagy
más, az információfelfedésre vonatkozó
jogszabályi korlátozást megszegőnek, és
az ilyen Bejelentés tekintetében nem
terheli felelősség, ha a Bejelentő alapos
okkal feltételezte azt, hogy a Bejelentés
szükséges volt a Bejelentéssel érintett
körülmények feltárásához.
5) A Bejelentés jogszerű megtétele esetén
a Bejelentőt nem terheli felelősség a
Bejelentésben szereplő információk
megszerzése vagy az azokhoz való
hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a
Bejelentő az információk
megszerzésével vagy az azokhoz való
hozzáféréssel bűncselekményt követett
el. A Bejelentő a Bejelentés jogszerű
megtételéért nem vonható
felelősségre, ha a Bejelentő alapos okkal
feltételezte azt, hogy a Bejelentés
szükséges volt a Bejelentéssel érintett
körülmények feltárásához. A Bejelentő
az VIII.4.-5. pontban foglaltakra
valamennyi hatósági vagy bírósági
eljárás során – a Bejelentés megtétele
jogszerűségének bizonyítása mellett –
hivatkozhat.
6) A Bejelentés megtétele jogszerű, ha
a) a Bejelentő a Bejelentését a
Visszaélés-bejelentési
rendszerben, a jelen
Szabályzatban, illetve a
Panasztörvényben meghatározott
szabályok szerint tette meg;
b) a Bejelentő a Bejelentéssel érintett
körülményekre vonatkozó,
bejelentett információt a
munkavégzéssel kapcsolatos
tevékenységével összefüggésben
szerezte, és
c) a Bejelentő alapos okkal
vélelmezte, hogy a Bejelentéssel
érintett körülményekre vonatkozó,

bejelentett információ a Bejelentés
időpontjában valós volt.
7) A Bejelentőre vonatkozó védelemben
részesül, aki
a) a jogszerű Bejelentést tevő
Bejelentő részére segítséget nyújt a
Bejelentés megtétele során,
b) a jogszerű Bejelentést tevő
Bejelentővel kapcsolatban álló
olyan személy – így különösen a
Bejelentő munkatársa vagy
családtagja -, a kit a V III.2. pont
szerinti hátrányos intézkedés
érhet.

IX. Záró rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott
kérdésekben a 2023. évi XXV. törvény
rendelkezései az irányadók.

Érvényes:
2023. december 17.

Fraud Reporting Policy

I. General information

Taking into account Hungary's obligations
under international and EU law in line with
its anti-corruption efforts, and ensuring the
necessary measures to protect
Whistleblowers as fully as possible, the
Parliament, recognising the importance of
Whistleblowing in the private sector as
well, adopted the Act on Complaints and
Public Interest Disclosures, and on the
Rules of Whistleblowing Notifications (Act
No. XXV of 2023 (hereinafter referred to as
the "Complaints Act"), thereby obliging
CEE Thematics Ltd. (hereinafter referred to
as the "Company") to establish and
operate an internal fraud reporting system
(hereinafter referred to as the "Fraud
Reporting System").

II. Aim of the Policy

The purpose of establishing this Policy is to
enable all concerned party to report and
investigate actual abuse in a lawful manner and
to provide an opportunity for persons employed
by or contracted with the Company to raise
concerns about possible abuse and receive
feedback on the actions taken in this regard.
The stated purpose of the Policy is to ensure
that Whistleblowers are protected when
lawfully Reporting.
In the internal Fraud Reporting System reports
of information related to unlawful or allegedly
unlawful acts or omissions, including other
cases of fraud may be submitted.
This Policy sets out all the rules for
Whistleblowing, the functioning of the internal
Fraud Reporting System, the protection of the
Whistleblower and the procedure without any
discrimination.

III. Definitions

1) Complaint: A complaint is a request for
redress for a violation of an individual
right or interest, which is not subject to
any other procedure, in particular
judicial or administrative. A complaint
may also contain a proposal;
2) Public interest report: a public interest
report draws attention to a
circumstance the remedying or removal
of which is in the interest of the
community or society as a whole. A
public interest report may also include
a proposal;
3) Report or Whistleblowing: an oral or
written communication containing a
Complaint or a Public Interest Report,
which is submitted by the person
making the report to the recipient in the
Fraud Reporting System;
4) Reporting Person or Whistleblower:
the person w ho makes a report in t he
Fraud Reporting System;
5) Person Implicated in the Report: the
natural or legal person concerned by
the Report;
6) Foglalkoztatásra irányuló jogviszony :
any legal relationship where the
employee performs work for the
employer and under the employer’s
direction in exchange for consideration,
or works in the form of selfemployment;
7) Employer: an entity who employs a
natural person under contract for
employment relationship;
8) Employee: a natural person who
performs work for the employer and
under the employer’s direction under
contract for employment relationship in
exchange for consideration, or works in
the form of self-employment.

9) Good Faith: a Report is considered to
be made in good faith if the Report is
made with honest intentions and not
with the intention of causing harm to a
person or entity.
10) Policy: This Fraud Reporting Policy.

IV. The Fraud Reporting System

The Fraud Reporting System is operated by the
Legal and Compliance Department of the
Company, as provided for in Article 19 (1) of the
Complaints Act under the following contact:
E-mail: compliance_fraudreporting@antennaentertainment.
com

V. Who can make a Report?

In the internal Fraud Reporting System reports
of information related to unlawful or allegedly
unlawful acts or omissions, including other
cases of fraud may be submitted.
A Report may be submitted by:
a) by any Employee of the Company;
b) by an Employee whose employment
relationship with the Company has
been terminated; and
c) any person wishing to establish an
employment relationship with the
Company, provided that the procedure
for establishing this legal relationship is
pending.
d) by a private entrepreneur or sole
proprietorship if engaged under
contract with the Company;
e) by any person who holds an ownership
interest in the Company, as well as
persons belonging to the
administrative, management or

supervisory body of the Company,
including non-executive members;
f) by any persons working under the
supervision and direction of
contractors, subcontractors and
suppliers, provided that the procedure
for entering into a contract with the
Company is pending, or they were
engaged under contract with the
Company previously;
g) by the Company’s volunteers and
trainees;
h) by any person wishing to establish an
employment or contractual
relationship referred to in point d), e)
or g) with the Employer, provided that
the procedure for establishing such
employment or contractual
relationship is pending; and
i) by any person whose employment or
contractual relationship referred to in
point d), e) or d) with the Employer has
ended.

VI. Methods to make a Report

The Reporting Person may make the Report
orally or electronically, in writing by e-mail.
Oral Notification can be made in person, by
prior appointment at the Company's head
office (1133 Budapest, Váci út 76, 5th floor)
on working days.
If the Reporting Person makes his or her
Report in person, the operator of the internal
Whistleblowing system shall, after providing
information relating to the protection of
personal data, take the oral report into
account
a) make a recording of the oral Report
in a durable and retrievable form
b) make a transcript of the oral Report,
and shall offer the Reporting Person
the opportunity to check, rectify and
agree the transcript of the call by
signing it, and shall provide the
Whistleblower with a copy thereof.

The operator of the internal Fraud Reporting
System is required to make a complete and
accurate transcript of the oral Report.
In the case of an oral Report, the Reporting
Person shall be advised of the consequences
of making a Report in bad faith, to the
procedural rules governing the investigation
of the Report, and that his or her identity - if
he or she provides the necessary details for
establishing his or her identity - shall be
treated confidentially at all stages of the
investigation.
The operator of the internal Fraud Reporting
System shall send an acknowledgement of
the Report to the Reporting Person within 7
(seven) days of receiving the written report
made in the internal Fraud Reporting System.
The acknowledgement shall feature general
information for the Reporting person about
the procedural and data management rules
prescribed by the Complaints Act.
The Company cannot be held liable for any
failure to investigate cases where electronic
notifications do not reach the recipient's email
address as a result of the activity of
automatic protection software (antivirus,
spam filtering) or for other technical reasons.

VI.1 Investigation of the Report

The operator of the internal Fraud Reporting
System shall investigate the contents of the
Report within the shortest time possible under
the circumstances, not exceeding 30 (thirty)
days from the date of receipt of the Report. The
time limit specified herein may be extended on
a duly justified basis, of which the Reporting
Person shall be notified at the same time. In
that case, the Reporting Person shall be
informed of the estimated duration of the
investigation and the reasons for extending the
investigation. In either case, the time limit for
the investigation of the Report and for the
information of the Reporting Person may not
exceed 3 (three) months.
In the investigation of a Report, the operator of
the internal Fraud Reporting System shall
maintain communication with the Reporting
Person, and, in that context, it may request
further details and clarification of the Report

for ascertaining the relevant facts of the case,
and may request additional information as
well.
Investigation of the Report may be omitted if:
a) the Report was made by an
unidentifiable person;
b) the Report was made by a person not
authorized to do so under this Policy;
c) the Report made is identical to a
previous one submitted by the same
person; and/or
d) the harm to the public interest or a
compelling private interest would not
be proportionate to the Person
Implicated in the Report resulting from
the investigation of the Report.
The operator of the internal Fraud Reporting
System shall inform the Reporting Person in
writing about the investigation of the Report,
or the omission thereof showing also the
reason for the omission, the outcome of the
investigation of the Report, and the measures
taken or planned. Written information may be
omitted if the operator of the internal Fraud
Reporting System has verbally informed the
Reporting Person of the requirements and the
Reporting Person has acknowledged the
information. The operator of the internal
Whistleblowing system shall, on request,
provide clear information on the functioning of
the system set out in this Policy.

VII. Data processing provisions

1) Within the framework of the
internal Fraud Reporting System,
the personal data:
a) of the Reporting Person,
b) of the person whose
conduct or negligence gave
rise to the Report, and

c) of the person who may
have relevant information
about the contents of the
Report,
may be processed to the extent
absolutely necessary for the
investigation of the Report
solely for the purpose of
investigating the report and for
remedying or eliminating the
conduct that is the subject of
the Report.
2) Personal data not covered by
Subsection VII.1 shall be deleted
immediately from the data
processed within the framework of
the internal Fraud Reporting
System.
3) The personal data of the Reporting
Person – with the exception of the
data of the Reporting Person who
has obviously provided
information in bad faith or false
data - may only be disclosed to the
state body or authority competent
to conduct the proceedings
initiated on the basis of the
reporting, if this state body or
authority is entitled to process the
data by law or if the Reporting
Person has consented to the
disclosure of his/her data. The
personal data of the Reporting
Person shall not be disclosed
without his/her explicit consent.
4) If determined beyond doubt that
the complainant or the
Whistleblower has provided false
data or information in bad faith,
and
a) it gives rise to an indication
that a crime or an infraction
was committed, the personal
data of such person shall be
handed over to the body or

person entitled to carry out
proceedings,
b) where it is likely that the
complainant or the
Whistleblower caused
unlawful damage or other
harm to the rights of others, his
or her personal data shall be
handed over upon request to
the body or person entitled to
initiate or carry out
proceedings.
5) If the public interest disclosure
pertains to a natural person, the
personal data of the Whistleblower
may not be disclosed to the person
requesting the information in
exercising the right to information
and access according to the
provisions on the protection of
personal data accruing to this
natural person.
6) Data processed within the
framework of the internal Fraud
Reporting System may be
forwarded to a third country or
international organization only if
the recipient of the transmission
has made a legal commitment to
comply with the provisions of the
Complaints Act in connection with
Reporting and in due observation
of the regulations on the
protection of personal data.
7) The personal data of the Reporting
Person who reveals his identity, as
well as of the person implicated in
the Report for persons shall not be
disclosed to any person other than
the authorized person. Until the
conclusion of the investigation or
the opening of proceedings for
incurring formal liability as a result
of the investigation, the persons
investigating the Report shall be

allowed to share information about
the content of the Report and the
person implicated in the Report -
apart from informing the person
implicated in the Report - with
other organizational units or
Employees of the Employer to the
extent absolutely necessary for
conducting the investigation.
8) At the start of the investigation, the
person implicated in the Report
shall be informed in detail about
the Report, about his or her rights
in relation to the protection of his
or her personal data, and about the
rules for handling his or her data. In
accordance with the due process
principle, the person implicated in
the Report shall be given the
opportunity to express his or her
position regarding the Report also
through his or her legal
representative, and to provide
corroborating evidence. In
exceptional cases, the person
implicated in the Report may be
informed at a later time if
immediate information would
preclude the investigation of the
Report.

VIII. Protection of Whistleblowers

1) All measures adversely affecting
the Reporting Person:
a) which are taken on
account of making the
Report lawfully, and
b) which are implemented in
connection with the legal
relationship or relationship

defined in Section V. shall
be considered illegal even
if it would otherwise be
legal.
2) For the purposes of adverse
measures, the following, in
particular, shall be considered an
action or omission adversely
affecting the Reporting Person:
a) suspension, collective
redundancy, dismissal or
equivalent measures;
b) demotion or withholding
of promotion;
c) transfer of duties at the
place of work, change of
location of place of work,
reduction in wages, change
in working hours;
d) withholding of training;
e) a negative performance
assessment or
employment reference;
f) imposition or
administering of any legal
consequences considered
detrimental by law relating
to the employment
relationship, in particular,
disciplinary measure,
reprimand or other
penalty, including a
financial penalty;
g) coercion, intimidation,
harassment or ostracism;
h) discrimination,
disadvantageous or unfair
treatment;
i) failure to convert a
temporary employment
contract into a permanent
one, where the worker had
legitimate expectations
that he or she would be
offered permanent
employment;

j) failure to renew, or early
termination of, a
temporary employment
contract;
k) harm, including to the
person’s reputation or
financial loss, including loss
of business and loss of
income;
l) any measure where there
is reason to believe that it
may entail that the person
in question will not, in the
future, find employment in
the sector or industry
where he or she was
previously employed;
m) referral to examination
related to medical fitness;
n) early termination or
cancellation of a contract
for goods or services; and
o) cancellation of a license or
permit.
3) In administrative or judicial
proceedings related to the
detrimental measures referred to
in Subsection VIII.2., if the
Reporting Person is able to prove
the legality of Report:
a) it shall be presumed that
the detrimental measure
was taken on account of
making the Report
lawfully, and
b) the burden of proof to
corroborate that the
detrimental measure was
based on duly justified
grounds, rather than on
account of the Report
made lawfully, lies with
the person who has taken
the detrimental measure.
4) If the Report was made lawfully,
the Reporting Person shall not be
considered to have breached any

restriction related to the disclosure
of a statutory secret or any other
legal restriction relating to the
disclosure of information, and shall
not be held liable for such a Report
if the Reporting Person had
reasonable grounds to believe that
the Reporting of such information
was necessary for revealing the
circumstances affected by the
report.
5) If the Report is made lawfully, the
Reporting Person shall not incur
liability in respect of the acquisition
of or access to the information
which is Reported, provided that
such acquisition or access did not
constitute a self-standing criminal
offence. The Reporting Person
shall not be held liable for making
the Report lawfully, if the
Reporting Person had reasonable
grounds to believe that the
Reporting of such information was
necessary for revealing the
circumstances affected by the
Report. The Reporting Person may
refer to Subsections VIII.4-5. in all
administrative or judicial
proceedings, in addition to proving
the legality of the Report.
6) A Report shall be considered to
have been made lawfully if:
a) the Reporting Person
made his or her Report
through either of the Fraud
Reporting Systems defined
in this Policy, in accordance
with the provisions set out
in the Complaints Act,
b) the Reporting Person
obtained the information
Reported, related to the
circumstances affected by
the report in connection
with his or her workrelated
activities, and
c) the Reporting Person had
reasonable grounds to

believe that the
information Reported,
related to the
circumstances affected by
the Report was true at the
time of Reporting.
7) The protection given to Reporting
Persons shall be afforded to any
person who:
a) provides assistance to the
Reporting Person who
makes a lawful Report, in
making the Report;
b) maintains ties with the
Reporting person who
makes a lawful Report,
such as co-workers or
family members of the
Reporting Person, who
may b e s ubject t o t he
detrimental measure
provided for in Subsection
VIII.2.

IX. Final provisions

For matters not covered by this Policy, the
provisions of Act XXV of 2023 shall apply.

Valid from:
17 December, 2023