VIASAT3 – Szingli vagy Svindli – Facebook és Instagram NYEREMÉNYJÁTÉK - Hivatalos Szabályzat

Szingli vagy svindli nyereményjáték

VIASAT3 Facebook oldal – Szingli vagy Svindli – NYEREMÉNYJÁTÉK - Hivatalos Szabályzat

A Játék menete

A Nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) a 2023. október 4. és 2023. október 12. közötti időtartamban a Játékban feltett kérdésekre a VIASAT 3 Facebook oldalán közzétett nyereményjáték bejegyzése alá, kommentben megadott megfejtéssel lehet részt venni. A megfejtést elküldő („Játékos”) a válasz megadásával magára nézve kötelezőnek ismeri el a Nyereményjáték Szabályzatot. A Játék 1 (egy) fordulóban kerül megrendezésre, ebben a fordulóban egy kérdésre kell helyes választ adni. A Játék időtartamán kívül küldött megfejtés elküldője a Játékban nem vesz részt. Minden Játékos csak egy alkalommal vehet részt, az ismételt regisztrációk nem vehetők figyelembe. Az elküldést követően a Játékos által szerkesztett kommentek érvénytelenek. A Játékos a Játék időtartama alatt bármikor jogosult a kommentjét törölni, illetve megkérni a Szervezőt arra, hogy a kommentjét törölje, a komment törlését viszont úgy kell tekinteni, hogy a Játékos a Játékban való részvételi szándékát visszavonja.

A Játék időtartama

A Játék 2023. október 4-én 10:00 perckor indul, és 2023. október 12-én 16:00 perckor ér véget.

Nyeremény

Nyeremények:

10 db. Szingli vagy Svindli falinaptár a CEE Thematics Kft. felajánlásával. A nyeremény tartalmának megváltoztatásának jogát a CEE Thematics fenntartja.

A nyertesek sorsolása

Időpont: 2023. október 12.

Nyeremény átadása: A nyereménycsomagot a Szervező szolgáltatja és juttatja el a nyertesnek, közös megegyezést követően.

Szabályzat

A CEE Thematics B.V. (továbbiakban: Szervező vagy CEE Thematics) a Játék időtartama szerint elindítja a Játékot. A Szervező Játékában való részvétellel Ön kijelenti és vállalja, hogy megértette és egyetért a Hivatalos Szabályzatban foglaltakkal, és beleegyezik, hogy CEE Thematics bármilyen döntését magára kötelezőnek ismeri el, ideértve ezen Hivatalos Szabályok bármilyen értelmezését is. 

 1. A résztvevőknek állampolgársággal vagy nyilvántartott lakóhellyel kell rendelkezniük abban az országban, ahol a Játék zajlik és a VIASAT 3 televíziós csatorna fogható, azaz Magyarországon.
 2. Résztvevők/ nyertesek csak olyan cselekvőképes, természetes személyek lehetnek, akik 2023. október 4-ig betöltötték 18. életévüket és a www.facebook.com weboldalon érvényes regisztrációval rendelkeznek.
 3. A Játék során 1 (egy) Feladvány kerül fel a VIASAT 3 Facebook oldal üzenőfalára. A nyertesek azon résztvevők csoportjából kerülnek ki, akik a Játékhoz kapcsolódó Facebook oldal üzenőfalán feltett Feladványra helyes választ adnak és a Játék időtartama alatt a VIASAT 3 Facebook oldalt lájkolják. A nyeremények elosztása a Nyeremények pontban meghatározottak szerint történik.
 4. A díjak nyerteseit a Szervező a VIASAT 3 Facebook oldalon keresztül értesíti nyereményük birtokba vételéről.
 5. A Nyereményjátékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek PTK. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 6. Semmilyen vásárlás nem szükséges. A nevezések költségeit illetően, a felelősség a résztvevőket terheli ideértve az esetleges adókat is.
 7. A nyeremény nem átruházható, és nem váltható készpénzre sem.
 8. A Szervező fenntartja a Játék meghosszabbításának, elhalasztásának vagy törlésének jogait, valamint jogában áll a Hivatalos Szabályzat bejelentés nélküli módosítása. A Hivatalos Szabályzatban történő kiegészítések és módosítások elérhetők lesznek a VIASAT 3 Facebook oldalon.
 9. A Szervezőt és ügynökeit, társvállalatait és/vagy képviselőit semmilyen felelősség nem terheli a nevezések elvesztéséért, amennyiben azt a telefonvonalak vagy rendszerek vagy az internet szolgáltatók által okozott bármilyen probléma okozza, illetőleg amennyiben a telefon vagy internet szolgáltatás késései, megszakadása, hibája vagy túlterheltsége folytán a nevezés a határidő lejártát követően érkezik meg. Ugyanez vonatkozik az elveszett, ellopott, rossz címre küldött, rossz helyre érkezett nevezésekre, valamint azokra, amelyeknek postai költségét nem fizették meg. A nevezés érvénytelen, amennyiben olvashatatlan, pontatlan, hiányos, sérült, megcsonkított, megmásított, meghamisított, géppel reprodukált, bármilyen módon szabálytalan vagy egyébként nem felel meg ezen Hivatalos Szabályoknak.
 10. A Játékban való részvétellel, kivéve ahol ezt az alkalmazandó kógens jogszabályok tiltják, minden résztvevő a Hivatalos Szabályzat ezen bekezdése értelmében felruházza a Szervezőt, annak társvállalatait, jogutódait, engedélyeseit, engedményeseit és a Szervező által felhatalmazottakat  azzal az örökös, térítésmentes, jogdíj-fizetés mentes, átruházható, teljes egészében tovább engedélyezhető, a világ egész területére vonatkozó, visszavonhatatlan, nem kizárólagos joggal és engedéllyel, hogy a nevezést, a résztvevő nevét, arcképét, képét, fényképét, hangját, előadását, küldeményét, aláírását, árnyképét, hangokat és/vagy életrajzi adatot amely ezekben és/vagy a résztvevő nevezéséhez társuló regisztrációs információban található, bármilyen médiában bármilyen formában, technológia vagy tartalom átviteli mechanizmus útján, amely a tudomány állása szerint ismert vagy a későbbiekben feltalált, bármilyen célból,  (beleértve, korlátozás nélkül, a Játékkal, annak adminisztrációjával, az elbírálással, reklámozással és/vagy népszerűsítésével kapcsolatos célokat, és a promócióval, reklámozással, népszerűsítéssel kapcsolatos és/vagy a Szervező Közép Európai Irodája általi más hasznosítást,) használja, átalakítsa, lefordítsa, reprodukálja, szerkessze, módosítsa, leszármaztatott műveket készítsen belőle, összekapcsolja más művekkel, közzé tegye, továbbítsa, előadja, megjelenítse, megjelentesse, közölje, közölje a nyilvánossággal, sugározza, új formátumba alakítsa, hozzáférhetővé tegye, terjessze, szétossza és /vagy egyébként hallás utáni és/vagy vizuális úton hasznosítsa (a fentiek közül bármelyikre illetőleg módozatok közül többre egységesen a “Használat” hivatkozás vonatkozik) további beleegyezés vagy további megfontolás szükségessége nélkül.
 11. A nyertest az Facebook Oldal Adminisztrátora (VIASAT 3 néven) tájékoztatja a VIASAT 3 Facebook oldalon. Minden nyertesnek haladéktalanul vissza kell igazolnia a díj átvételére vonatkozó szándékát Facebook üzeneten keresztül, melyben meg kell adnia postacímét, ahová a nyereményt postázhatjuk. Amennyiben a Szervező nem kap választ a nyertestől két (2) munkanapon belül onnantól számítva, hogy az első kapcsolatfelvétel az Adminisztrátor kezdeményezésére megtörtént, a nyertest kizárjuk a Játékból, kivéve, ha ez az időtartam meghosszabbodik a helyi jog vagy a Szervező saját döntésének értelmében. Amennyiben egy nyertes ezért vagy más okból, például, mert alkalmatlannak találták, vagy mert nem tartotta be ezeket a Hivatalos Szabályokat, kizárásra kerül, a soron következő, arra jogosult résztvevő kapja meg a díjat. Ez addig ismétlődik, amíg az összes díjkiosztásra nem kerül. Abban az esetben, ha egy díj átvételére senki nem jelentkezik, egy második díjkiosztás kerül megrendezésre, amelyet megelőz ugyanaz a kiválasztási eljárás, amely a korábbi díjkiosztásnál a díjazás menete kapcsán már említésre került. A Szervező és ügynökei, társvállalatai és/vagy képviselői minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy értesítsék a nyerteseket, ugyanakkor semmilyen felelősség nem terheli őket, ha a nyerteseket nem lehet elérni telefonon, e-mail útján, hagyományos postai úton vagy a Facebook korlátozott kommunikációs lehetőségein keresztül a két (2) napos időszak végéig. A nyertesek személye nem válik hivatalossá ameddig a nevezést nem hitelesítették. A Szervező minden döntése végleges és visszavonhatatlan, mely ellen a Szervező jogorvoslatot, felülvizsgálatot nem biztosít.
 12. A Szervező fenntartja a jogot, hogy diszkvalifikálja és/vagy kizárja a Játékból azokat a játékosokat, akik a Hivatalos Szabályzatban foglaltakat közvetlenül vagy közvetetten megváltoztatták, áthágták, nem feleltek meg szabályainak, és/vagy azokat is, akik tetteikkel vagy tétlenségükkel a Szervező véleménye szerint ártanak, kárt okoznak a Szervezők és/vagy a Játék nevének, arculatának és hírnevének, vagy rossz színben tűntetik fel azokat.
 13. A játékosok ezúton lemondanak arról a jogukról, hogy a Játékkal vagy a Hivatalos Szabályzattal kapcsolatos vagy azokat érintő bármely – akár szerződéses, akár szerződésen kívüli – esetben, a Játék során vagy azzal kapcsolatosan felmerülő követelésüket bírósági úton rendezzék.
 14. Minden résztvevő teljes mértékben felmenti és mentesíti a Szervezőt és részlegeit, társvállalatait, leányvállalatait, igazgatóit, tisztségviselőit, munkavállalóit és ügynökeit, úgyszintén a Játék minden esetleges támogatóját és mindenki mást, aki kapcsolatban áll a Játék kidolgozásával és lebonyolításával (együttesen: a „Felmentett Felek”) mindennemű jogi igény, kár, veszteség, követelés, kereseti jogalap, eljárás, költség és/vagy felelősség alól, amely (i) a résztvevő nevezésének, a Játékban való részvételének, részvételi kísérletének vagy részvételi képessége hiányának; (ii) a nevezésnek és/vagy bármilyen beadványnak (és/vagy bármely része); a Felmentett Felek által történő Használatának (iii) a résztvevő azon mulasztásának, hogy betartsa bármely vagy több rendelkezését a Hivatalos Szabályoknak vagy bármilyen egyéb alkalmazandó jogszabálynak vagy előírásnak; (iv) a résztvevő általi bármilyen személy vagy szervezet nevének, arcképének, hangjának, munka során előállított termékének, márkanevének, védjegyének, logójának jogosulatlan használatának, ahol ez alkalmazandó; (v) bármilyen jótállás, képviselet (ideértve korlátozás nélkül bármilyen megfelelőséggel kapcsolatos képviseletet) vagy bármilyen, a résztvevő által készített, a Játékkal kapcsolatos szerződés megszegésének vagy állítólagos megszegésének; (vi) az esetleges nyeremény elfogadásának és/vagy használatának; (vii) bármilyen jogosultságnak vagy előnynek amivel a résztvevő ruházta fel a Szervezőt a Játékkal kapcsolatban; és/vagy (viii) a résztvevő hanyagságának, szándékos rosszhiszemű magatartásának, bármely alkalmazandó jogszabály vagy előírás vagy ezen hivatalos szabályok megsértésének, vagy a résztvevő által mások szellemi tulajdonának, személyiségi jogainak, jó hírnévhez való jogának vagy más jogának megsértésének eredménye, ezekkel kapcsolatos vagy ezekből adódik vagy azt állítják, hogy ezekből adódott, ezt eredményezi vagy ezekkel  kapcsolatban áll.
 15. A Játék érvénytelen ott, ahol megrendezése jogszabályba ütközik. Minden vonatkozó országos és helyi területi hatályú joganyag alkalmazandó.
 16. A Játékkal kapcsolatos kérdéseit vagy észrevételeit a következő címre küldje:

CEE Thematics Kft.
1133 Budapest, Váci út 76.,
Magyarország

 1. A Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. Törvény hatálya alá.
 2. A játék független a Facebooktól, a Facebook abban nem vesz részt, azt nem támogatja.
 3. A nyereményhez tartozó személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési, valamint a nyeremény átadásához kapcsolódó költséget a CEE Thematics Kft. viseli.

Adatvédelem

 1. A szervező betartja a legszigorúbb adatvédelmi normákat es a vonatkozó jogi rendelkezéseket, különösen az EU adatvédelmi rendeletét [GDPR].
 2. A jelentkezes es a Játékban való részvétel, továbbá a nyertes esetében a nyeremények átvétele kapcsán a Játékosok személyes adatokat adnak meg. A személyes adatok kezelését végző adatkezelő a Szervező.
 3. A Szervező a Játékosok alábbi személyes adatait kezeli a játék kapcsán:

 

Játékosok esetében: Facebook profilnév

Nyertes eseteben: név, cím, telefonszám, email cím

 

 1. A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékos önkéntes hozzájárulása alapján kezeli, [GDPR 6. cikk (1) a) pont]. A Játékosok hozzájárulásukat a Játékszabályzatban leírtak szerint történő jelentkezésükkel (ráutaló magatartással) adják meg. Minden résztvevő beleegyezik, hogy a nyertesek közé kerülése esetén nevét közzé tegyük a VIASAT 3 Facebook oldalon, mint díjnyertes játékost. A Játékban való részvétellel a játékosok automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy nevüket a Játékhoz kapcsolódó anyagokon a Szervező nyilvánosságra hozza, és egyéb promóciós célokra felhasználja.
 2. A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékban való részvétel, a nyeremények kisorsolásának, nyerés eseten a nyeremények átvételéhez szükséges egyeztetés és a nyeremények átadásának lehetővé tétele céljából kezeli.
 3. A Szervező a Játékosok személyes adatait a Nyereményjáték Játékszabályzatában meghatározott időtartam alatt kezeli.
 4. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: CEE Thematics Kft. (1133 Budapest, Váci út 76) A Játékos ugyanezen a címen kérheti adatai helyesbítését is.
 5. A Nyereményjáték lezárultával a nyertes/nyertesek személyes adatainak kivételével a Játékosok személyes adatai törlésre kerülnek. A nyertes/nyertesek személyes adatait a Szervező a vonatkozó számviteli előírások alapján a nyeremény kézbesítését/átvételét követő 8 évig tárolja, azt követően pedig törli.


VIASAT3 Instagram oldal – Szingli vagy Svindli – NYEREMÉNYJÁTÉK - Hivatalos Szabályzat

A Játék menete

A Nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) a 2023. október 4. és 2023. október 12. közötti időtartamban a Játékban feltett kérdésekre a VIASAT 3 Instagram oldalán közzétett nyereményjáték bejegyzése alá, kommentben megadott megfejtéssel lehet részt venni. A megfejtést elküldő („Játékos”) a válasz megadásával magára nézve kötelezőnek ismeri el a Nyereményjáték Szabályzatot. A Játék 1 (egy) fordulóban kerül megrendezésre, ebben a fordulóban egy kérdésre kell helyes választ adni. A Játék időtartamán kívül küldött megfejtés elküldője a Játékban nem vesz részt. Minden Játékos csak egy alkalommal vehet részt, az ismételt regisztrációk nem vehetők figyelembe. Az elküldést követően a Játékos által szerkesztett kommentek érvénytelenek. A Játékos a Játék időtartama alatt bármikor jogosult a kommentjét törölni, illetve megkérni a Szervezőt arra, hogy a kommentjét törölje, a komment törlését viszont úgy kell tekinteni, hogy a Játékos a Játékban való részvételi szándékát visszavonja.

A Játék időtartama

A Játék 2023. október 4-én 10:00 perckor indul, és 2023. október 12-én 16:00 perckor ér véget.

Nyeremény

Nyeremények:

10 db. Szingli vagy Svindli falinaptár a CEE Thematics Kft. felajánlásával. A nyeremény tartalmának megváltoztatásának jogát a CEE Thematics fenntartja.

A nyertesek sorsolása

Időpont: 2023. október 12.

Nyeremény átadása: A nyereménycsomagot a Szervező szolgáltatja és juttatja el a nyertesnek, közös megegyezést követően.

Szabályzat

A CEE Thematics B.V. (továbbiakban: Szervező vagy CEE Thematics) a Játék időtartama szerint elindítja a Játékot. A Szervező Játékában való részvétellel Ön kijelenti és vállalja, hogy megértette és egyetért a Hivatalos Szabályzatban foglaltakkal, és beleegyezik, hogy CEE Thematics bármilyen döntését magára kötelezőnek ismeri el, ideértve ezen Hivatalos Szabályok bármilyen értelmezését is. 

 1. A résztvevőknek állampolgársággal vagy nyilvántartott lakóhellyel kell rendelkezniük abban az országban, ahol a Játék zajlik és a VIASAT 3 televíziós csatorna fogható, azaz Magyarországon.
 2. Résztvevők/ nyertesek csak olyan cselekvőképes, természetes személyek lehetnek, akik 2023. október 4-ig betöltötték 18. életévüket és a www.instagram.com weboldalon érvényes regisztrációval rendelkeznek.
 3. A Játék során 1 (egy) Feladvány kerül fel a VIASAT 3 Instagram oldal üzenőfalára. A nyertesek azon résztvevők csoportjából kerülnek ki, akik a Játékhoz kapcsolódó Instagram oldal üzenőfalán feltett Feladványra helyes választ adnak és a Játék időtartama alatt a VIASAT 3 Instagram oldalt lájkolják. A nyeremények elosztása a Nyeremények pontban meghatározottak szerint történik.
 4. A díjak nyerteseit a Szervező a VIASAT 3 Instagram oldalon keresztül értesíti nyereményük birtokba vételéről.
 5. A Nyereményjátékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek PTK. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 6. Semmilyen vásárlás nem szükséges. A nevezések költségeit illetően, a felelősség a résztvevőket terheli ideértve az esetleges adókat is.
 7. A nyeremény nem átruházható, és nem váltható készpénzre sem.
 8. A Szervező fenntartja a Játék meghosszabbításának, elhalasztásának vagy törlésének jogait, valamint jogában áll a Hivatalos Szabályzat bejelentés nélküli módosítása. A Hivatalos Szabályzatban történő kiegészítések és módosítások elérhetők lesznek a VIASAT 3 Instagram oldalon.
 9. A Szervezőt és ügynökeit, társvállalatait és/vagy képviselőit semmilyen felelősség nem terheli a nevezések elvesztéséért, amennyiben azt a telefonvonalak vagy rendszerek vagy az internet szolgáltatók által okozott bármilyen probléma okozza, illetőleg amennyiben a telefon vagy internet szolgáltatás késései, megszakadása, hibája vagy túlterheltsége folytán a nevezés a határidő lejártát követően érkezik meg. Ugyanez vonatkozik az elveszett, ellopott, rossz címre küldött, rossz helyre érkezett nevezésekre, valamint azokra, amelyeknek postai költségét nem fizették meg. A nevezés érvénytelen, amennyiben olvashatatlan, pontatlan, hiányos, sérült, megcsonkított, megmásított, meghamisított, géppel reprodukált, bármilyen módon szabálytalan vagy egyébként nem felel meg ezen Hivatalos Szabályoknak.
 10. A Játékban való részvétellel, kivéve ahol ezt az alkalmazandó kógens jogszabályok tiltják, minden résztvevő a Hivatalos Szabályzat ezen bekezdése értelmében felruházza a Szervezőt, annak társvállalatait, jogutódait, engedélyeseit, engedményeseit és a Szervező által felhatalmazottakat  azzal az örökös, térítésmentes, jogdíj-fizetés mentes, átruházható, teljes egészében tovább engedélyezhető, a világ egész területére vonatkozó, visszavonhatatlan, nem kizárólagos joggal és engedéllyel, hogy a nevezést, a résztvevő nevét, arcképét, képét, fényképét, hangját, előadását, küldeményét, aláírását, árnyképét, hangokat és/vagy életrajzi adatot amely ezekben és/vagy a résztvevő nevezéséhez társuló regisztrációs információban található, bármilyen médiában bármilyen formában, technológia vagy tartalom átviteli mechanizmus útján, amely a tudomány állása szerint ismert vagy a későbbiekben feltalált, bármilyen célból,  (beleértve, korlátozás nélkül, a Játékkal, annak adminisztrációjával, az elbírálással, reklámozással és/vagy népszerűsítésével kapcsolatos célokat, és a promócióval, reklámozással, népszerűsítéssel kapcsolatos és/vagy a Szervező Közép Európai Irodája általi más hasznosítást,) használja, átalakítsa, lefordítsa, reprodukálja, szerkessze, módosítsa, leszármaztatott műveket készítsen belőle, összekapcsolja más művekkel, közzé tegye, továbbítsa, előadja, megjelenítse, megjelentesse, közölje, közölje a nyilvánossággal, sugározza, új formátumba alakítsa, hozzáférhetővé tegye, terjessze, szétossza és /vagy egyébként hallás utáni és/vagy vizuális úton hasznosítsa (a fentiek közül bármelyikre illetőleg módozatok közül többre egységesen a “Használat” hivatkozás vonatkozik) további beleegyezés vagy további megfontolás szükségessége nélkül.
 11. A nyertest az Instagram Oldal Adminisztrátora (VIASAT 3 néven) tájékoztatja a VIASAT 3 Instagram oldalon. Minden nyertesnek haladéktalanul vissza kell igazolnia a díj átvételére vonatkozó szándékát Instagram üzeneten keresztül, melyben meg kell adnia postacímét, ahová a nyereményt postázhatjuk. Amennyiben a Szervező nem kap választ a nyertestől két (2) munkanapon belül onnantól számítva, hogy az első kapcsolatfelvétel az Adminisztrátor kezdeményezésére megtörtént, a nyertest kizárjuk a Játékból, kivéve, ha ez az időtartam meghosszabbodik a helyi jog vagy a Szervező saját döntésének értelmében. Amennyiben egy nyertes ezért vagy más okból, például, mert alkalmatlannak találták, vagy mert nem tartotta be ezeket a Hivatalos Szabályokat, kizárásra kerül, a soron következő, arra jogosult résztvevő kapja meg a díjat. Ez addig ismétlődik, amíg az összes díjkiosztásra nem kerül. Abban az esetben, ha egy díj átvételére senki nem jelentkezik, egy második díjkiosztás kerül megrendezésre, amelyet megelőz ugyanaz a kiválasztási eljárás, amely a korábbi díjkiosztásnál a díjazás menete kapcsán már említésre került. A Szervező és ügynökei, társvállalatai és/vagy képviselői minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy értesítsék a nyerteseket, ugyanakkor semmilyen felelősség nem terheli őket, ha a nyerteseket nem lehet elérni telefonon, e-mail útján, hagyományos postai úton vagy a Instagram korlátozott kommunikációs lehetőségein keresztül a két (2) napos időszak végéig. A nyertesek személye nem válik hivatalossá ameddig a nevezést nem hitelesítették. A Szervező minden döntése végleges és visszavonhatatlan, mely ellen a Szervező jogorvoslatot, felülvizsgálatot nem biztosít.
 12. A Szervező fenntartja a jogot, hogy diszkvalifikálja és/vagy kizárja a Játékból azokat a játékosokat, akik a Hivatalos Szabályzatban foglaltakat közvetlenül vagy közvetetten megváltoztatták, áthágták, nem feleltek meg szabályainak, és/vagy azokat is, akik tetteikkel vagy tétlenségükkel a Szervező véleménye szerint ártanak, kárt okoznak a Szervezők és/vagy a Játék nevének, arculatának és hírnevének, vagy rossz színben tűntetik fel azokat.
 13. A játékosok ezúton lemondanak arról a jogukról, hogy a Játékkal vagy a Hivatalos Szabályzattal kapcsolatos vagy azokat érintő bármely – akár szerződéses, akár szerződésen kívüli – esetben, a Játék során vagy azzal kapcsolatosan felmerülő követelésüket bírósági úton rendezzék.
 14. Minden résztvevő teljes mértékben felmenti és mentesíti a Szervezőt és részlegeit, társvállalatait, leányvállalatait, igazgatóit, tisztségviselőit, munkavállalóit és ügynökeit, úgyszintén a Játék minden esetleges támogatóját és mindenki mást, aki kapcsolatban áll a Játék kidolgozásával és lebonyolításával (együttesen: a „Felmentett Felek”) mindennemű jogi igény, kár, veszteség, követelés, kereseti jogalap, eljárás, költség és/vagy felelősség alól, amely (i) a résztvevő nevezésének, a Játékban való részvételének, részvételi kísérletének vagy részvételi képessége hiányának; (ii) a nevezésnek és/vagy bármilyen beadványnak (és/vagy bármely része); a Felmentett Felek által történő Használatának (iii) a résztvevő azon mulasztásának, hogy betartsa bármely vagy több rendelkezését a Hivatalos Szabályoknak vagy bármilyen egyéb alkalmazandó jogszabálynak vagy előírásnak; (iv) a résztvevő általi bármilyen személy vagy szervezet nevének, arcképének, hangjának, munka során előállított termékének, márkanevének, védjegyének, logójának jogosulatlan használatának, ahol ez alkalmazandó; (v) bármilyen jótállás, képviselet (ideértve korlátozás nélkül bármilyen megfelelőséggel kapcsolatos képviseletet) vagy bármilyen, a résztvevő által készített, a Játékkal kapcsolatos szerződés megszegésének vagy állítólagos megszegésének; (vi) az esetleges nyeremény elfogadásának és/vagy használatának; (vii) bármilyen jogosultságnak vagy előnynek amivel a résztvevő ruházta fel a Szervezőt a Játékkal kapcsolatban; és/vagy (viii) a résztvevő hanyagságának, szándékos rosszhiszemű magatartásának, bármely alkalmazandó jogszabály vagy előírás vagy ezen hivatalos szabályok megsértésének, vagy a résztvevő által mások szellemi tulajdonának, személyiségi jogainak, jó hírnévhez való jogának vagy más jogának megsértésének eredménye, ezekkel kapcsolatos vagy ezekből adódik vagy azt állítják, hogy ezekből adódott, ezt eredményezi vagy ezekkel  kapcsolatban áll.
 15. A Játék érvénytelen ott, ahol megrendezése jogszabályba ütközik. Minden vonatkozó országos és helyi területi hatályú joganyag alkalmazandó.
 16. A Játékkal kapcsolatos kérdéseit vagy észrevételeit a következő címre küldje:

CEE Thematics Kft.
1133 Budapest, Váci út 76.,
Magyarország

 1. A Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. Törvény hatálya alá.
 2. A játék független a Instagramtól, az Instagram abban nem vesz részt, azt nem támogatja.
 3. A nyereményhez tartozó személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési, valamint a nyeremény átadásához kapcsolódó költséget a CEE Thematics Kft. viseli.

Adatvédelem

 1. A szervező betartja a legszigorúbb adatvédelmi normákat es a vonatkozó jogi rendelkezéseket, különösen az EU adatvédelmi rendeletét [GDPR].
 2. A jelentkezes es a Játékban való részvétel, továbbá a nyertes esetében a nyeremények átvétele kapcsán a Játékosok személyes adatokat adnak meg. A személyes adatok kezelését végző adatkezelő a Szervező.
 3. A Szervező a Játékosok alábbi személyes adatait kezeli a játék kapcsán:

 

Játékosok esetében: Instagram profilnév

 

Nyertes eseteben: név, cím, telefonszám, email cím

 

 1. A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékos önkéntes hozzájárulása alapján kezeli, [GDPR 6. cikk (1) a) pont]. A Játékosok hozzájárulásukat a Játékszabályzatban leírtak szerint történő jelentkezésükkel (ráutaló magatartással) adják meg. Minden résztvevő beleegyezik, hogy a nyertesek közé kerülése esetén nevét közzé tegyük a VIASAT 3 Instagram oldalon, mint díjnyertes játékost. A Játékban való részvétellel a játékosok automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy nevüket a Játékhoz kapcsolódó anyagokon a Szervező nyilvánosságra hozza, és egyéb promóciós célokra felhasználja.
 2. A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékban való részvétel, a nyeremények kisorsolásának, nyerés eseten a nyeremények átvételéhez szükséges egyeztetés és a nyeremények átadásának lehetővé tétele céljából kezeli.
 3. A Szervező a Játékosok személyes adatait a Nyereményjáték Játékszabályzatában meghatározott időtartam alatt kezeli.
 4. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: CEE Thematics Kft. (1133 Budapest, Váci út 76) A Játékos ugyanezen a címen kérheti adatai helyesbítését is.
 5. A Nyereményjáték lezárultával a nyertes/nyertesek személyes adatainak kivételével a Játékosok személyes adatai törlésre kerülnek. A nyertes/nyertesek személyes adatait a Szervező a vonatkozó számviteli előírások alapján a nyeremény kézbesítését/átvételét követő 8 évig tárolja, azt követően pedig törli.

 

Budapest, 2023. október 4.